Laboratory Alumni

Name

Myunghyung Lee
Kaustabh Singh
Goran Vlacic
Kota Hatta
Amelia Mociornita
Jonathan Rodness
Mansoreh Nazari
Yaosheng Wang
Anton Mihic
Peng Li
Yanni Yang
Jiao Li
Jeff Yoo
Xia Shi
Li Guo
Qiming Pang
Jie Sun
Xiaoqing He
Yun Zhong
Xiaomeng Wang

Wenjuan Yin
Myunghyun Lee
Jiao Li
Mehrnaz Salarian
Sheng He
Huifang Song
Guo-Qing Du
Zhengbo Shao
Jie Wu
Nathan Ni
Yu Pan
Ana Ludke
Hanbing Wang
Kai Kang
Masaki Tsukashita
Sanjiv Dhingra
Keith Brunt
Jian Guo
Munira Xaymardan
Eunha Koh
Yasuo Miyagi
Filip Konecny
Xi-Ping Huang

Position

MSc Candidate *
PhD Candidate
MSc Candidate
PhD Candidate
MSc Candidate *
MSc Candidate
PhD Candidate
PhD Candidate *
PhD Candidate
PhD Candidate *
MSc Candidate *
MSc Candidate *
MSc Candidate
MSc Candidate
MSc Candidate
MSc Candidate *
MSc Candidate
MSc Candidate
MSc Candidate
PhD Candidate *

Postdoctoral Fellow
Postdoctoral Fellow *
Postdoctoral Fellow
Postdoctoral Fellow
Postdoctoral Fellow
Postdoctoral Fellow
Postdoctoral Fellow
Postdoctoral Fellow
Postdoctoral Fellow
Postdoctoral Fellow
Postdoctoral Fellow
Postdoctoral Fellow
Postdoctoral Fellow
Postdoctoral Fellow
Postdoctoral Fellow
Postdoctoral Fellow
Postdoctoral Fellow
Postdoctoral Fellow
Postdoctoral Fellow
Postdoctoral Fellow
Postdoctoral Fellow
Postdoctoral Fellow
Postdoctoral Fellow *

Start Date

Jun. 2015
Feb. 2011
Sept. 2011
Sept. 2010
Sept. 2010
Sept. 2010
Sept. 2009
Sept. 2009
Jan. 2009
Jan. 2009
Oct. 2008
Oct. 2008
Sept. 2007
Apr. 2007
Apr. 2007
Dec. 2006
Mar. 2006
Feb. 2005
Feb. 2005
Sept. 2003

Jul. 2015
Jun. 2015
Jan. 2015
Jul. 2015
Dec. 2014
Dec. 2014
Apr. 2014
Nov. 2013
Nov. 2013
Oct. 2013
Jun. 2013
Mar. 2013
Aug. 2010
May 2010
Apr. 2010
Nov. 2009
Jul. 2009
Jan. 2009
Aug. 2007
Jul. 2007
Apr. 2007
Feb. 2007
Jan. 2007

End Date

Jul. 2017
Feb. 2015
Feb. 2014
Sept. 2014
Jun. 2013
Sept. 2012
Apr. 2017
Oct. 2010
Sept. 2014
Jun. 2010
Sept. 2009
Sept. 2009
Apr. 2008
Apr. 2008
Apr. 2007
May 2008
Mar. 2007
Feb. 2006
Feb. 2006
May 2008

Dec. 2016
Jul. 2017
Feb. 2017
Jan. 2017
Nov. 2016
Dec. 2015
May. 2015
Nov. 2015
May 2015
Oct. 2015
Jun. 2014
Sept. 2016
Aug. 2011
May 2011
Jun. 2011
May 2013
Jun. 2012
May 2015
Aug. 2008
Dec. 2008
Mar. 2014
Feb. 2009
Dec. 2012

*Co-Supervised